วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประโยชน์ของการใช้ ict

ประโยชน์ของการใช้ ict
- การทำงานเป็นกลุ่ม
- ส่งเสริมกระบวนการคิด